media craze!

Koston poached this photo of Cairo. Landi has some serious compotish.